Ochrana osobných údajov

Informácie pre pacientov

Prevádzkovateľ: Bratislavské rádiodiagnostické centrum, a.s.
Adresa: Námestie SNP 10, 814 99 Bratislava
IČO: 36 543 381

Kontaktné údaje pre uplatňovanie práv dotknutej osoby uvedené v kapitole III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679:

Kontaktná osoba: výkonný riaditeľ, tel. +421 907 775 800
E-mail: tu

Dotknutá osoba si môže svoje právo uplatniť tiež písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") spoločnosť Bratislavské rádiodiagnostické centrum a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) dbá na ochranu a zákonné spracúvanie osobných údajov jej pacientov a klientov.

Našou povinnosťou je informovať Vás o tom, za akým účelom Vaše osobné údaje naša spoločnosť spracúva, ako s nimi nakladá a tiež Vám chceme poskytnúť informáciu o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom

Osobné údaje dotknutých osôb (pacienti, klienti) sú Prevádzkovateľom spracúvané za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa presne stanovených právnych základov. Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 • Zákon NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
 • Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Vyhláška č. 101/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
 • Zákon NR SR č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom systéme,
 • Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby oprávneným subjektom uvedeným v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zdravotným poisťovniam, iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, iným oprávneným subjektom (Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, ÚVZ SR ...)

Zároveň Vás týmto chceme informovať, že cezhraničný prenos Vašich osobných údajov sa neuskutočňuje.

Uchovávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ bude osobné údaje uchovávať dobu nevyhnutnú v zmysle §22 zákona č. 576/2004 Z. z., a to 20 rokov od poskytnutia poslednej zdravotnej starostlivosti a v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 • Právo požadovať prístup k osobným údajom
  Ako dotknutá osoba máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom v rozsahu účelov spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, doby uchovávania, informácie o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63 a 64 Nariadenia).
 • Právo na opravu
  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
  Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
 • Právo na obmedzenie spracúvania
  Je si ho možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18 Nariadenia, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
  a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov
  Ako dotknutá osoba máte právo Vami poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľovi preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  V zmysle článku 77 Nariadenia bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR), ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s Nariadením alebo so Zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Právo namietať
  Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, tiež v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako Prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh). .

Kontaktné údaje úradu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika

IČO: 36 064 220

Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát úradu: +421 2 323 132 14

Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail:
všeobecný: statny.dozor@pdp.gov.sk

Spoločnosť Bratislavské rádiodiagnostické centrum, a.s., Námestie SNP 10, 814 99 Bratislava, IČO: 36543381 prijala ako Prevádzkovateľ všetky primerané technické, organizačné a personálne opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov. V zmysle našej povinnosti, ktorá vyplýva z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že v prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, my ako Prevádzkovateľ Vám bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámime.